Monday, May 13, 2013

Akshaya-tritiya to Akshaya-tritiya returns

Akshaya-tritiya to Akshaya-tritiya returns
Akshaya-Tritiya Dates
Gold Price
( per gram)
Returns
04/05/2003
568
6.52%
22/04/2004
611
7.69%
11/05/2005
650
6.33%
30/04/2006
1020
57.01%
20/04/2007
1019
-0.17%
07/05/2008
1267
24.35%
27/04/2009
1609
27.00%
16/05/2010
1972
22.60%
06/05/2011
2349
19.09%
24/04/2012
3070
30.74%
Average

20.12%